Shakib Sport Complex,Mehriz,Yazd,Iran  +98 35 32529922
استاندارد نژاد , اسب کاسپین

استاندارد نژاد

استاندارد نژاد اسب کاسپین استاندارد نژاد بيانگر يكسري ويژگي‌هايي است كه معمولاً براي توضيح خصوصيات هرگونه جانوري به كار مي‌رود. اسب کاسپین داراي تفرق ژنتيكي بسيار زياد است كه مي‌تواند ناشي از نقش اجدادي آن […]

ادامه مطلب
‎ارزشهای ژنتیکی

‎ارزشهای ژنتیکی

با اثبات اينكه کاسپین همان نژاد اسب ۵۰۰۰ ساله ايران باستان هست، تحقيقات گسترده بين‌‌المللي شروع شد تا به كشف ارتباط کاسپین در سير تكامل نژادهاي اسب جهان و ‎ارزشهای ژنتیکی اين حيوان كمياب منجر […]

ادامه مطلب
توانایی های ورزشی

توانایی های ورزشی

توانایی های ورزشی اسب کاسپین از هوش سرشار، قدرت يادگيري بسيار زياد، چالاكي، استقامت بدني بالا، يورتمه زيبا، گام كشيده، چهارنعل روان و تاخت نرم و سريع آن ناشی می شود.

ادامه مطلب
Louise Firouz , لوئیز فيروز

لوئیز فیروز

دقت و علاقه فراوان شادروان خانم لوئیز فيروز به آثار باستاني ايران به وي كمك نمود تا به ارتباط مستقيم اشبچه خزر با اسب باستاني ايران پي ببرد.

ادامه مطلب
sperm quality , کیفیت اسپرم

تأثیر روشهای مختلف سانتریفوژ بر کیفیت اسپرم اسب خزر پیش و پس از سرد کردن

این تحقیق با هدف تعیین تأثیر روشهای مختلف سانتریفوژ (دور و زمان سانتریفوژ) بر کیفیت اسپرم اسب خزر انجام شد.

ادامه مطلب
گره سینوسی دهلیزی, cardiac muscle

بررسی موقعیت گره سینوسی دهلیزی و سرخرگ تغذیه کننده آن در اسبچه خزر

سرخرگ تغذیه کننده گره سینوسی دهلیزی در واقع شاخه گوشکی راست منشعب از شاخه پروگزیمال دهلیزی چپ میباشد که خود از شاخه چرخشی سرخرگ کرونری چپ منشعب میگردد که از این نظر با اسب مطابقت […]

ادامه مطلب

تبیین راه های توسعه صنعت اسب کاسپین؛ مسئولیت های اساسی دولت

هدف از اين مطالعه، تبیین مسئولیت های اساسی دولت به منظور توسعه صنعت اسب کاسپین مي باشد. انجام این پژوهش مبتنی بر روش تحلیلی-توصیفی است.

ادامه مطلب
اسبچه ها

بررسي مقايسه اي واکنش اسبچه خزر به تصوير خود، آينه و ترکيبي از اين دو

نتايج بدست آمده نشانگر واکنش مثبت حيوان به تصوير خود در آينه است که در اسبچه ها که سوق به گله دارند، نوعي حس امنيت ايجاد مي کند و حيوان ساعات تنهايي در باکس را […]

ادامه مطلب

بررسی غلظت سرمی عناصر معدنی و هورمون هاي تیروئیدي اسبچه هاي خزر با جیره هاي متفاوت غذایی

اثرات سن و جیره ها بر روي هورمون هاي تیروئیدي معنی دار نبود. اثر جیرههاي غذایی بر غلظت سرمی مس معنی دار بود. همچنین نسبت عناصر معدنی به یکدیگر، در مقایسه با عناصر معدنی به […]

ادامه مطلب

عناصرمعدنی موی اسب کاسپین به عنوان یک مشخصه نژادی

با انجام تحقیق حاضر برای اولین بار غلظت عناصر معدنی موی اسب کاسپین در شرایط مختلف تغذیه، سن و جنس تعیین شد. غلظت عناصر معدنی موی اسب کاسپین با مقادیر مرجع سایر نژادهای اسب دنیا […]

ادامه مطلب