Shakib Sport Complex,Mehriz,Yazd,Iran  +98 35 32529922

مطالعه تنوع ژنتیکی اسبهای عرب و کاسپین با استفاده از مارکرهای ریز ماهواره

تنوع ژنتیکی, microsatellite

این دست مطالعات برای شناسایی تنوع ژنتیکی، حفظ، مدیریت و برنامه ریزی برای گونه های در معرض خطر و نیز پرورش نژادهای اسب اصیل بسیار مفید است.

نتایج حاکی از کارآمدی ژنوتایپینگ ریرز ماهواره های دی ان ای در تشخیص نژاد اسب و تستهای ابوت می باشد. تعداد آللها و میزان هتروزیگوسیته در چهار جایگاه موردبررسی در این تحقیق نشان دهنده پلی مورفیسم و تنوع ژنتیکی بالا در جمعیت مرورد برسری می باشد.

۱محمد رضا مشایخی،  *۲حمید بناءآبادی ، ۳ علی حسن پور و  ۴ محمد رضا ایوبی

۹۵/۱۰/۱۹ :پذیرش تاریخ ۹۵/۲/۱۲ :دریافت تاریخ

نشریه پژوهشهاي علوم دامی/ جلد ۲۷ شماره ۳ /سال۱۳۹۶ /صفحات ۱۷۵ تا ۱۸۳

۱دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه ژنتیک ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران
۲ استادیار گروه ژنتیک، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران
۳ دانشیار گروه علوم درمانگاهی دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران
۴ دانشجوی دکتری تخصصی بیماریهای دامهای بزرگ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
مکاتبه مسئول: * Email: M.mashayekhi@iaut.ac.ir

دریافت متن کامل

چکيده:

زمينه مطالعاتي: امروزه استفاده از ماركر هاي ژنتيكي جهت حفظ و مديريت تنوع در نژاد ها ي مختلف اسب در سراسر جهان بسيار مرسوم است.

هدف: در اين تحقيق تنوع توالي تكراري كوتاه در نژاد ها ي اسب ها ي عرب و كاسپين با استفاده از ۴ جايگاه VHL20، HTG4، AHT4، HMS7موردتوافق انجمن ژنتيك حيوانات (ISAG) موردبررسي قرار گرفته و فراواني آللي تعيين شده است.

روش كار: براي اين منظورDNA ژنومي از نمونه خوني اسب ها توسط روش مايلر استخراج گرديد.

DNA به وسيله واكنش زنجيره ا ي پليمراز چند گانه توسط پرايمر نشان دار تكثير شد. محصولا ت حاصل توسط دستگاه الكتروفورز كاپيلاري مورد آناليز ژنتيكي قرار گرفت.

نتايج: نتايج حاصل از ژنوتايپ، حاكي از وجود متوسط ۵/۷ آلل در اسب ها ي عرب و۷ آلل در اسب ها ي كاسپين بود.

متوسط هتروزيگوسيته مشاهده شده Ho)) 761/. در اسب عرب و ۷۹۹/۰ در اسب كاسپين و همچنين متوسط هتروزيگوسيته مورد انتظار (He) 779/0 در اسب عرب و ۸۴/۰ در اسب كاسپين بود.

نتيجه گيري نهايي: نتايج نشان د هنده چند شكلي و كارآمد ي بالاي چهار جايگاه مورد استفاده در تعيين نژاد، تنوع و تست ها ي ابوت مي باشد.

کليدواژگان: اسب عرب، اسب كاسپين، تنوع ژنتيكي، توالي تكراري كوتاه، ريز ماهواره، STR، تست ها ي ابوت، مولتي پلكسPCR