Mehriz, Yazd, Iran +98 35 32529922

کمک به انجمن حفاظت از اسب کاسپین

برای کمک به فعالیت انجمن، می توانید کمک خود را به حساب زیر واریز نمایید:

حساب  بانک کشاورزی

شماره حساب ۸۷۵۹۸۸۸۳۳

شماره کارت ۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۱۲۰۵۳۹

شماره شبا IR570160000000000875988833

به نام   انجمن حفاظت از اسب کاسپين