Shakib Sport Complex,Mehriz,Yazd,Iran  +98 35 32529922

کمک به انجمن حفاظت از اسب کاسپین

برای کمک به فعالیت انجمن ، مبلغ ریالی مورد نظر خود را در زیر وارد و با اتصال به درگاه پرداخت بانکی و طی مراحل، به حساب انجمن واریز نمایید.

همچنین می توانید کمک خود را از روشهای دیگر به حساب زیر واریز نمایید:

حساب   بانک کشاورزی

شماره حساب ۸۷۵۹۸۸۸۳۳

شماره کارت ۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۱۲۰۵۳۹

به نام    انجمن حفاظت از اسب کاسپين