Shakib Sport Complex,Mehriz,Yazd,Iran  +98 35 32529922

عناصرمعدنی موی اسب کاسپین به عنوان یک مشخصه نژادی

با انجام تحقیق حاضر برای اولین بار غلظت عناصر معدنی موی اسب کاسپین در شرایط مختلف تغذیه، سن و جنس تعیین شد. غلظت عناصر معدنی موی اسب کاسپین با مقادیر مرجع سایر نژادهای اسب دنیا تفاوت داشت. بنابراین، امکان استفاده از پروفایل عناصرمعدنی مو برای شناسایی اسب کاسپین وجود دارد.

چهارمین همایش بین المللی اسب کاسپین – ۱۶ الی ۱۸ شهریور ۹۴ ایران

احمد قربانی – دانشجوی دوره دکتری تخصصی تغذیه دام، دانشگاه گیلان

ghorbanee@gmail.com

 درمانی و کوهی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

دریافت متن کامل

چکیده

عواملی مانند نژاد، سن، جنس و تغذیه بر روی غلظت عناصرمعدنی مو تاثیر می گذارد. در این پژوهش غلظت عناصرمعدنی موی اسب کاسپین در شرایط متفاوت تغذیه، سن و جنس اندازه گیری و با مقادیر مرجع سایر نژادهای اسب دنیا مقایسه شد. این تحقیق با استفاده از ۱۲ راس اسب و طرح آماری چرخشی متوازن در ۳ دوره آزمایشی -هریک ۶۵ روز، فاصله بین دوره ها ۷ روز، ۴ تیمار-جیرههای غذایی، ۹ تکرار در هر تیمار و ۴ بلوک -ترکیب دو جنس نر و ماده و دو گروه سنی کمتر و بیشتر از ۳ سال- اجرا شد. تیمارها شامل استفاده از مکمل عناصرمعدنی در سطوح صفر و ۶۵/۴ درصد و ماده خشک مصرفی روزانه در سطوح ۶۵ و ۱۵۵ درصد احتیاجات بود. در انتهای دوره های آزمایشی از اسبها نمونه مو گرفته شد. عناصرمعدنی مو شامل آلومینیوم، کلسیم، کبالت، مس، آهن، پتاسیم، منیزیم، منگنز، سدیم، نیکل، فسفر، سرب، گوگرد، سلنیم، استرنسیم و روی با روش طیف سنجی نشر نوری- پلاسمای جفت شده القایی اندازه گیری شدند. با انجام تحقیق حاضر برای اولین بار غلظت عناصر معدنی موی اسب کاسپین در شرایط مختلف تغذیه، سن و جنس تعیین شد. غلظت عناصرمعدنی موی اسب کاسپین با مقادیر مرجع سایر نژادهای اسب دنیا تفاوت داشت. بنابراین، امکان استفاده از پروفایل عناصرمعدنی مو برای شناسایی اسب کاسپین وجود دارد.

واژه های کلیدی: اسب کاسپین ، عناصرمعدنی ، طیف سنجی نشر نوری -پلاسمای جفت شده القایی، نژاد، مو

 

عکس: http://boblangrish.com